Wie zijn wij?

KV Stormvogels

Visie

KV Stormvogels is een dameskorfbalvereniging voor met name meisjes (vanaf 6 jaar) en dames uit Luyksgestel en de Weebosch. Onze vereniging is in principe toegankelijk voor iedereen die de korfbalsport wil beoefenen of daar een bijdrage aan wil leveren. Wij doen niet aan actieve ledenwerving buiten de twee bovengenoemde dorpskernen. Spontane aanmeldingen van buiten de dorpskernen zijn in principe welkom. Met ingang van het seizoen 2017-2018 zijn wij gestart als proef met lidmaatschapsmogelijkheden voor jongens. Gezien de huidige K.N.K.V.-regels zijn deze jongens welkom bij de vereniging totdat zij de leeftijd bereikt hebben van de aspiranten (daarna dienen zij in een gemend team te spelen met 4 jongens en 4 meisjes). Onze vereniging heeft geen gemengde teams, en we zijn vooralsnog niet voornemens om dit aan te passen?

Wij zijn een open vereniging die midden in de samenleving staat. Wij zijn ons dan ook bewust van onze maatschappelijke rol en staan open voor samenwerking met andere verenigingen of instellingen. Onze leden voelen zich thuis en hebben een grote betrokkenheid bij de vereniging. Binnen onze vereniging staan de vrijwilligers centraal. In zijn algemeenheid geldt dat ledengroei oftewel kwantiteit, nooit structureel ten koste mag gaan van kwaliteit.

Missie

Wij willen een goed georganiseerde, financieel gezonde en lokaal georiënteerde dameskorfbalvereniging zijn. Wij streven ernaar dat iedereen binnen onze vereniging met plezier de korfbalsport kan beoefenen op zijn of haar eigen niveau waarbij er voor zowel wedstrijdkorfbal als breedtekorfbal voldoende ruimte en aandacht is.

Naast het korfbalspel biedt de vereniging ook andere (sociale) activiteiten zoals voor de jeugdteams; KNKV-activiteiten, trainen met carnavalskleding, sinterklaastraining, jeugdkamp, bingo, (familie) ouder/kindtoernooi, enz. en voor de senioren koningsschieten, Sinterkerstklaas en als afsluiting van het seizoen een BBQ.

Wij willen een vereniging zijn met een groot sociaal verenigingsleven, waar de leden zich “thuis” voelen en de leden ook bereid zijn om dit sociale karakter in stand te houden. De leden voelen een grote betrokkenheid met de vereniging. Plezier, prestatie en betrokkenheid zijn voor KV Stormvogels de drie belangrijkste kernbegrippen.

Doelstelling

De doelstelling van KV Stormvogels is om leden in verenigingsverband korfbalwedstrijd- en korfbaltrainingsmogelijkheden aan te bieden, zowel prestatief als recreatief. Daarnaast hechten wij belang aan het sociale aspect, zowel binnen de club als in de dorpskernen.

 • Wij willen een korfbalvereniging zijn, die korfbal aanbiedt zowel als wedstrijdsport/breedtesport als recreatieve activiteit;
 • Wij willen een professionele en sociale vereniging zijn, waarbij het accent ligt op de volgende kenmerken: Wij-gevoel, sleutelpositie voor de vrijwilliger, grote betrokkenheid, sociale karakter, professioneel kader, zakelijk geleid en transparant.

Sportvisie

Als vereniging willen wij iedereen in de gelegenheid stellen op haar/zijn niveau korfbal te spelen dus zowel recreatief als prestatief. Wel streven wij, op zowel individueel- als teamniveau, het maximaal haalbare na. Hier ligt dus ook de prioriteit bij de selectie/samenstelling van de teams. Uitzonderingen hierop worden gemaakt na goedkeuring door of namens het bestuur.

Uitgangspunten selectieteams:

 • bij de selectie (op dit moment : Senioren 1, Senioren 2 en junioren A) streven wij het hoogst haalbare niveau na (top- en/of hoofdklasse) en continue verbetering van techniek en tactiek, zowel voor het team als voor de individuele speelsters;
 • leden die in wedstrijdkorfbal excelleren, worden aangemoedigd deel te nemen aan districts- of landelijke selectietrainingen;
 • zeker voor de selectieteams dient een bij het niveau passende trainer en coach geselecteerd te worden, die eventueel buiten de vereniging gezocht kan worden;
 • de selectieteams dienen gedurende het seizoen minimaal 2x per week te trainen.

Uitgangspunten overige teams:

 • bij de overige teams heeft spelplezier de hoogste prioriteit doch presteren blijft ook van belang;
 • jeugdteams worden ingedeeld op basis van leeftijd. Indien er sprake is van meer teams van een leeftijdscategorie dan worden de teams samengesteld op basis van kwaliteit. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen hiervan gemotiveerd afwijken;
 • daarom streven wij ook naar het continue ontwikkelen/verbeteren van het team en de individuele speelsters, zowel op technisch als tactisch vlak en hierdoor ook zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie;
 • trainers/coaches komen bij voorkeur uit de eigen gelederen (met name uit de selectieteams), waardoor hetzelfde spelsysteem bij alle teams van de vereniging wordt beoefend;
 • indien mogelijk spelen jeugdteams wedstrijdkorfbal om zo de aansluiting tot de seniorenselectie te waarborgen. Hiervoor worden selecties gemaakt;
 • van de speelsters wordt een maximale inzet verwacht;
 • er wordt minimaal 1x per week getraind.

Overige uitgangspunten:

 • iedereen stimuleert betrokkenheid van de leden binnen de vereniging;
 • we stimuleren zelfontplooiing van de leden op zowel sportief- als op maatschappelijk gebied;
 • het collectief staat centraal maar de ontwikkeling van het individu is hier zeker niet ondergeschikt aan;
 • onze club is onderdeel van het verenigingsleven in Luyksgestel en de Weebosch. We onderhouden en investeren daarom ook in de samenwerking met andere verenigingen en geven deze ook onze waardering;
 • wij profileren ons als actieve vereniging (PR);
 • wij beoefenen een teamsport. Bij een teamsport leer je samen te werken, rekening te houden met anderen, afspraken te maken, te luisteren naar elkaar en samen een overwinning te vieren of verlies te dragen;
 • ook voor ouders en supporters is de club een ontmoetingspunt. De vrijwilligers zijn in deze van groot belang. Zij dragen de club, begeleiden teams, nemen deel aan commissies en organiseren allerlei activiteiten;
 • waar nodig en/of gewenst kunnen opleidingen aangeboden worden.

Verplichtingen leden:

 • alle seniorenleden zijn verplicht om een evenredig deel wedstrijden te fluiten, of in overleg met het bestuur op een andere wijze invulling te geven aan verenigingstaken;
 • van de leden wordt verwacht dat ze investeren of bijdragen aan het functioneren van de vereniging. Dit kan onder andere door middel van coachen, organiseren van activiteiten, lid zijn van de werkgroep/commissie, deelnemen aan een donateursactie of jeugdactie et cetera;
 • vrijwilligers, bestuur, leidsters, trainers, scheidsrechters en korfballers dienen een positieve uitstraling te hebben.

Tot slot, bij ons…

 • sporten we van jong tot oud met veel plezier;
 • respecteren we ieders talent en mogelijkheden;
 • moedigen en spreken we elkaar positief aan;
 • stimuleren en waarderen we de uitvoer van eigen ideeën en initiatieven;
 • zijn we trots op onze vereniging en dragen dit uit.

Zichtbaarheid en promotie van deze kernwaarden leiden er toe dat leden, ouders, vrijwilligers en toeschouwers SAMEN ACTIEF bijdragen aan de missie van K.V. Stormvogels.