Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

Beste leden, ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,

Als korfbalvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig en vertrouwd voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur van K.V. Stormvogels vertrouwenspersonen aangesteld. Voor de senioren is dit A. Roest en voor de jeugd is dit K. van Veldhoven. Zij zijn bereikbaar via:

vertrouwenspersoon.senioren@gmail.com of A. Roest: 06-51598088

vertrouwenspersoon.jeugd@gmail.com of K. van Veldhoven: 06-23460055

 

WANNEER OF WAAROM GA JE NAAR EEN VERTROUWENSPERSOON?

Iedereen die verbonden is aan onze vereniging, dus leden, ouders, trainers, coaches etc kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon, wanneer hij/zij last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag van personen die verbonden zijn aan onze vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:

 • Verbale agressie/intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
 • Fysieke agressie/intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
 • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
 • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting);
 • Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur).

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VERTROUWENSPERSOON

De vertrouwenspersonen handelen uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de vertrouwenspersoon plaats vindt. Omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat zullen gesprekken bij voorkeur op een neutrale locatie plaats vinden, dus niet in de korfbalaccommodatie . Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de vertrouwenspersoon de bemoeienis stop te zetten.

De vertrouwenspersoon waarborgt ten alle tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de vertrouwenspersoon.

Taken

 1. Het begeleiden en adviseren van de persoon die contact heeft gezocht.
 2. Samen met de melder zoeken naar oplossingen en het ondersteunen in de te nemen stappen.
 3. Indien de melder slachtoffer is van strafbare feiten dan wordt ondersteuning geboden bij het doen van aangifte bij de politie.
 4. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer om contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie. Wanneer het kind om zwaarwegende redenen niet wil dat er contact opgenomen wordt met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van het kind dan zal de vertrouwenspersoon contact opnemen met de huisarts van het kind.
 5. Het bijhouden van een dossier; de aantekeningen worden na het sluiten van de procedure vernietigd. Er wordt een geanonimiseerd overzicht bijgehouden van de aard en omvang van meldingen. Dit wordt gedeeld met het bestuur en kan door leden worden ingezien.
 6. Consultatie in geval van geruchten, klachten en/of wanneer er vragen zijn of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
 7. De melder, indien nodig, doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

 

Geheimhoudingsplicht

Alleen wanneer de melder (schriftelijke) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De vertrouwenspersoon mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige (psychische en/of lichamelijke) schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurt nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht.
De vertrouwenspersoon zal in deze situaties, middels een georganiseerd overleg, de casuïstiek anoniem bespreken om te checken of het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

Werkwijze

De vertrouwenspersoon streeft naar het vinden van oplossingen voor het probleem waar de melder mee komt. De vertrouwenspersoon blijft neutraal en objectief in het benaderen van het probleem en personen. Het doel van de vertrouwenspersoon is aansluiten bij de beleefwereld van de melder en niet om aan waarheidsvinding te doen.
Het vinden van oplossingen kan plaats vinden door onder andere bemiddeling of advisering. Advisering houdt in dat er middels individuele gesprekken met de melder onderzocht wordt welke stappen hij/zij het beste kan nemen. Bij bemiddeling worden gesprekken met zowel de melder als de beschuldigde aangegaan onder leiding van de vertrouwenspersoon. Dit kan enkel gebeuren wanneer niet alleen de melder hiermee instemt maar ook de beschuldigde. Als de melder daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken met beide betrokkenen onder leiding van de vertrouwenspersoon. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de beschuldigde.

Afleggen van verantwoording

De vertrouwenspersoon valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van onze vereniging. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het bestuur. De voorzitter van het bestuur nodigt de vertrouwenspersoon één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging. In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken. De vertrouwenspersoon kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden.
Naar aanleiding van dit gesprek kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen.
De vertrouwenspersoon kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van de vereniging is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Tevens heeft de KNKV twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Voor meer informatie: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/korfbal-zichtbaar-sportief/vertrouwenspunt-knkv/